Danh sách cuộc thi

  • Kiểm tra kỹ năng Microsoft Word

    Bài kiểm tra đánh giá đầu vào của các giáo viên về các kiến thức thực hành Microsoft Word. Dựa trên kết quả này chúng tôi sẽ xây dựng được bài giảng