18/06/1990

Born

01/01/2008

Sinh viên

01/11/2015

Work at GHs

01/12/2016

Work at Aloha Edu

2010

Bằng khen Uỷ ban nhân dân tỉnh