SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 (HIỆU QUẢ CAO)

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 (HIỆU QUẢ CAO)

60 - 14/05/2018

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.. 1

1. Lý do chọn đề tài 1

1.1 Cơ sở lý luận. 1

1.2. Cơ sở thực tiễn. 1

2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. 2

2.1. Mục tiêu. 2

2.2. Phạm vi nghiên cứu. 2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 2

4. Đối tượng nghiên cứu. 2

5. Phương pháp nghiên cứu. 2

PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.. 3

1. Cơ sở lý luận của vấn đề. 3

1.1. Khái niệm về bài tập nhận thức. 3

1.2. Phân loại bài tập nhận thức. 3

1.3. Vai trò của bài tập nhận thức. 3

2. Thực trạng của vấn đề. 4

3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề. 4

3.1. Phương pháp biên soạn và một số hình thức tổ chức cho học sinh giải bài tập nhận thức  4

a. Những yêu cầu cơ bản đối với việc soạn thảo bài tập nhận thức. 4

b. Đa dạng hóa các loại hình bài tập nhận thức. 5

c. Một số hình thức tổ chức cho học sinh giải bài tập nhận thức Địa lí 10. 5

3.2. Thiết kế và sử dụng một số bài tập nhận thức trong dạy học Địa lí 10. 6

a. Những tiền đề để xây dựng các bài tập nhận thức. 6

b. Mục đích thiết kế. 7

c. Các nguyên tắc thiết kế. 7

d. Thiết kế một số bài tập nhận thức trong dạy học Địa lí 10. 8

4. Kết quả thực nghiệm.. 31

5. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.. 32

Phần III. KẾT LUẬN.. 32

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 33

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn