1. Secret_ISTQB foundation level_ Examination 5


  Đề được tạo bởi QRS và chỉ dùng cho học viên của QRS

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Chu Nguyệt Chu Nguyệt 22:52 17/01/2019 90.00%
  2 Đỗ Thiệp Đỗ Thiệp 23:55 19/01/2019 90.00%
  3 Hồng Diễm Hồng Diễm 22:02 15/01/2019 82.50%
  4 Chu Nguyệt Chu Nguyệt 18:02 15/01/2019 77.50%
  5 Dinh Pham Dinh Pham 23:00 17/01/2019 77.50%
  6 Đào Thảo Đào Thảo 15:49 19/01/2019 77.50%
  7 Đỗ Thiệp Đỗ Thiệp 00:43 18/01/2019 75.00%
  8 Ốc Sên Ốc Sên 23:46 13/01/2019 67.50%
  9 Chu Nguyệt Chu Nguyệt 00:40 15/01/2019 65.00%
  10 Hồng Diễm Hồng Diễm 10:48 14/01/2019 60.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.