1. Secret_ISTQB foundation level- Examination 4


  Đề được tạo bởi trung tâm QRS và chỉ dùng cho học viên của trung tâm

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Đỗ Thiệp Đỗ Thiệp 23:36 19/01/2019 83.87%
  2 Đào Thảo Đào Thảo 14:50 19/01/2019 77.42%
  3 Hồng Diễm Hồng Diễm 22:30 15/01/2019 70.97%
  4 Hồng Hải Nguyễn Hồng Hải Nguyễn 23:59 15/01/2019 58.06%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.