1. Secret_ISTQB foundation level- Examination 3


  Đề được tạo bởi QRS và chỉ dùng cho học viên của trung tâm

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Đào Thảo Đào Thảo 23:20 17/01/2019 82.50%
  2 Đỗ Thiệp Đỗ Thiệp 20:45 19/01/2019 82.50%
  3 Đỗ Thiệp Đỗ Thiệp 20:52 19/01/2019 80.00%
  4 Hồng Diễm Hồng Diễm 11:39 09/01/2019 57.50%
  5 Hồng Hải Nguyễn Hồng Hải Nguyễn 18:19 14/01/2019 57.50%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.