1. Secret_ISTQB foundation level- examination 2


  Đề được tạo bởi QRS và chỉ được dùng cho học viên của trung tâm

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Dinh Pham Dinh Pham 00:24 20/01/2019 90.00%
  2 Hồng Hải Nguyễn Hồng Hải Nguyễn 00:11 14/01/2019 85.00%
  3 Đào Thảo Đào Thảo 22:47 16/01/2019 85.00%
  4 Ốc Sên Ốc Sên 14:24 12/01/2019 75.00%
  5 Đỗ Thiệp Đỗ Thiệp 13:43 19/01/2019 72.50%
  6 Hồng Diễm Hồng Diễm 21:22 03/01/2019 67.50%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.