1. Secret_ISTQB foundation level- Examination 1


  Đề thi do QRS xây dựng chỉ dành cho học viên của trung tâm

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Dinh Pham Dinh Pham 23:31 16/01/2019 89.47%
  2 Đỗ Thiệp Đỗ Thiệp 13:08 19/01/2019 84.21%
  3 Đỗ Thiệp Đỗ Thiệp 13:00 19/01/2019 81.58%
  4 Ốc Sên Ốc Sên 10:10 12/01/2019 78.95%
  5 Đào Thảo Đào Thảo 16:32 15/01/2019 78.95%
  6 Hồng Hải Nguyễn Hồng Hải Nguyễn 23:59 10/01/2019 57.89%
  7 Hồng Diễm Hồng Diễm 20:59 03/01/2019 50.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.