1. Secret_ISTQB advanced level_EXAMINATION 3- TA and TTA


  Đề chỉ dùng bởi học viên của QRS

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 pham minh thoa pham minh thoa 14:15 17/12/2018 100.00%
  2 pham minh thoa pham minh thoa 17:17 17/12/2018 100.00%
  3 Nhimt Nhimt 10:34 19/12/2018 100.00%
  4 Nhimt Nhimt 11:37 19/12/2018 100.00%
  5 Dungtt Dungtt 01:16 23/12/2018 100.00%
  6 Trung Vien Paris Trung Vien Paris 21:05 13/01/2019 100.00%
  7 Nhimt Nhimt 08:48 19/12/2018 95.00%
  8 pham minh thoa pham minh thoa 13:54 19/12/2018 95.00%
  9 pham minh thoa pham minh thoa 13:59 19/12/2018 95.00%
  10 pham minh thoa pham minh thoa 14:01 19/12/2018 95.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.