1. Secret_ISTQB advanced level- Examination 4


  Đề thi tạo bởi QRS và chỉ dùng cho học viên của trung tâm

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thaina Thaina 21:20 05/01/2019 100.00%
  2 mai nhi mai nhi 13:00 08/01/2019 100.00%
  3 Thaina Thaina 21:08 05/01/2019 97.06%
  4 Thaina Thaina 21:11 05/01/2019 97.06%
  5 Thaina Thaina 21:13 05/01/2019 97.06%
  6 Thaina Thaina 21:15 05/01/2019 97.06%
  7 Thaina Thaina 21:17 05/01/2019 97.06%
  8 Thaina Thaina 21:24 05/01/2019 97.06%
  9 Thaina Thaina 21:26 05/01/2019 97.06%
  10 Thaina Thaina 21:28 05/01/2019 97.06%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.