1. Secret_ ISTQB advanced level_Chapter 3


  Đề thi chỉ dung cho học viên của QRS

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 pham minh thoa pham minh thoa 14:14 19/12/2018 100.00%
  2 Cường Đỗ Cường Đỗ 19:20 19/12/2018 100.00%
  3 Cường Đỗ Cường Đỗ 23:25 19/12/2018 100.00%
  4 Thaina Thaina 06:04 20/12/2018 100.00%
  5 Nhimt Nhimt 06:12 20/12/2018 100.00%
  6 Nhimt Nhimt 06:13 20/12/2018 100.00%
  7 Thaina Thaina 05:32 21/12/2018 100.00%
  8 pham minh thoa pham minh thoa 13:29 21/12/2018 100.00%
  9 Thaina Thaina 09:37 22/12/2018 100.00%
  10 Ruby Tran Ruby Tran 20:11 22/12/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.