ISTQB FOUNDATION SAMPLE QUESTION SET2


Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 60 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 minh minh 00:07:27 23:24 25/07/2018 100.00%
  2 Dinh Huong Dinh Huong 00:09:37 00:04 14/07/2018 100.00%
  3 minh minh 00:10:41 23:07 25/07/2018 100.00%
  4 Dinh Huong Dinh Huong 00:11:54 21:12 24/07/2018 100.00%
  5 Yến Phan Yến Phan 00:15:01 11:51 09/05/2018 100.00%
  6 Đặng Lệ Thủy Đặng Lệ Thủy 00:15:49 18:14 27/07/2018 100.00%
  7 Dinh Huong Dinh Huong 00:16:07 22:48 25/07/2018 100.00%
  8 Oanh Đoàn Oanh Đoàn 00:00:35 18:07 11/05/2018 97.50%
  9 Dinh Huong Dinh Huong 00:06:16 13:02 15/07/2018 97.50%
  10 Gg Gg 00:22:13 22:26 11/05/2018 97.50%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.