ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 4


ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 4

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thom Nguyen Thom Nguyen 00:00:00 22:42 27/01/2018 100.00%
  2 Thom Nguyen Thom Nguyen 00:00:00 13:53 03/02/2018 100.00%
  3 Ndklinh Ndklinh 00:00:00 14:32 02/05/2018 100.00%
  4 Patrick Vo Patrick Vo 00:00:00 10:27 29/05/2018 100.00%
  5 Đặng Lệ Thủy Đặng Lệ Thủy 00:00:00 14:31 22/06/2018 100.00%
  6 Duyên Duyên 00:00:00 16:35 06/07/2018 100.00%
  7 Phạm Hương Phạm Hương 00:00:00 09:21 08/07/2018 100.00%
  8 Phạm Hương Phạm Hương 00:00:00 09:23 08/07/2018 100.00%
  9 Vũ Thị Ngân Vũ Thị Ngân 00:00:00 15:15 11/07/2018 100.00%
  10 Phạm Hương Phạm Hương 00:00:00 15:31 13/07/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.