ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 3


ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 3

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 40 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nấu Nấu 00:00:11 21:57 04/01/2018 100.00%
  2 Nguyễn Phượng Nguyễn Phượng 00:00:38 01:03 26/01/2018 100.00%
  3 Thom Nguyen Thom Nguyen 00:00:43 22:36 18/01/2018 100.00%
  4 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 00:02:53 08:49 16/06/2018 100.00%
  5 Phạm Hương Phạm Hương 00:02:53 10:00 08/07/2018 100.00%
  6 Tuong Nhi Tuong Nhi 00:03:13 16:12 19/09/2018 100.00%
  7 Phạm Hương Phạm Hương 00:03:19 17:09 13/07/2018 100.00%
  8 Lai Bui Lai Bui 00:03:43 11:50 18/09/2018 100.00%
  9 Đặng Lệ Thủy Đặng Lệ Thủy 00:06:57 14:27 29/06/2018 100.00%
  10 Dinh Huong Dinh Huong 00:10:36 22:53 22/07/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.