ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 1


ISTQB Foundation Sample Question Paper No. 1

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 40 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thom Nguyen Thom Nguyen 00:00:03 22:09 02/02/2018 100.00%
  2 Thom Nguyen Thom Nguyen 00:00:10 23:27 25/01/2018 100.00%
  3 Do Thi Huong Do Thi Huong 00:00:14 15:52 26/04/2018 100.00%
  4 Vũ Thị Ngân Vũ Thị Ngân 00:03:22 16:47 05/09/2018 100.00%
  5 Van Thi Thu Trang Van Thi Thu Trang 00:05:10 17:24 24/07/2018 100.00%
  6 Phạm Hương Phạm Hương 00:05:22 15:59 13/07/2018 100.00%
  7 Van Thi Thu Trang Van Thi Thu Trang 00:08:42 15:06 25/07/2018 100.00%
  8 Vũ Thị Ngân Vũ Thị Ngân 00:08:46 11:22 23/07/2018 100.00%
  9 Phạm Hương Phạm Hương 00:08:50 09:45 08/07/2018 100.00%
  10 Nguyen ba dung Nguyen ba dung 00:10:00 08:04 19/07/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.