1. ISTQB foundation level - chapter 4 - Test techniques part 2


  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Dinh Pham Dinh Pham 17:21 04/01/2019 93.33%
  2 Hồng Hải Nguyễn Hồng Hải Nguyễn 16:06 19/01/2019 80.00%
  3 Ốc Sên Ốc Sên 09:15 12/01/2019 53.33%
  4 Hồng Diễm Hồng Diễm 16:05 15/01/2019 53.33%
  5 Hồng Hải Nguyễn Hồng Hải Nguyễn 23:54 18/01/2019 53.33%
  6 Hồng Diễm Hồng Diễm 15:55 08/01/2019 26.67%
  7 Ốc Sên Ốc Sên 15:52 05/01/2019 13.33%
  8 Hồng Diễm Hồng Diễm 11:11 11/01/2019 13.33%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.