ISTQB ADVANCED LEVEL- Test manager module- exam 1


Bài thi ISTQB advaced level, module test manager

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 90 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 00:00:23 15:24 07/04/2018 100.00%
  2 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 00:00:23 17:57 08/04/2018 100.00%
  3 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 00:00:28 16:30 07/04/2018 100.00%
  4 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 00:00:38 11:39 12/04/2018 100.00%
  5 NhungVTH NhungVTH 00:00:41 20:04 03/02/2018 100.00%
  6 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 00:00:51 15:30 07/04/2018 100.00%
  7 đỗ châu đỗ châu 00:03:08 13:58 07/09/2018 100.00%
  8 đỗ châu đỗ châu 00:03:08 18:54 15/09/2018 100.00%
  9 Mai Anh Mai Anh 00:03:16 18:24 21/09/2018 100.00%
  10 đỗ châu đỗ châu 00:03:31 09:07 08/09/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.