ISTQB advanced exam level- Test Analyst


Sample 2012

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 90 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 dieu linh Tran dieu linh Tran 00:02:23 16:16 14/09/2018 100.00%
  2 Quế Hoa Nguyễn Quế Hoa Nguyễn 00:03:07 22:38 19/09/2018 100.00%
  3 Quế Hoa Nguyễn Quế Hoa Nguyễn 00:03:10 16:34 20/09/2018 100.00%
  4 Liên Gầy Liên Gầy 00:03:17 16:03 31/08/2018 100.00%
  5 Quế Hoa Nguyễn Quế Hoa Nguyễn 00:03:22 23:36 20/09/2018 100.00%
  6 dieu linh Tran dieu linh Tran 00:03:35 13:35 19/09/2018 100.00%
  7 Quế Hoa Nguyễn Quế Hoa Nguyễn 00:04:05 22:05 19/09/2018 100.00%
  8 Đỗ Thị Liên Đỗ Thị Liên 00:04:12 15:26 14/09/2018 100.00%
  9 Quế Hoa Nguyễn Quế Hoa Nguyễn 00:04:12 22:14 19/09/2018 100.00%
  10 Mai Anh Mai Anh 00:04:25 06:19 22/09/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.