English Trial Exam Questions For Foundation Level (CTFL-Exam)


There is one and only one correct answer to every question.

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thom Nguyen Thom Nguyen 00:00:00 22:33 22/01/2018 100.00%
  2 Thom Nguyen Thom Nguyen 00:00:00 21:55 02/02/2018 100.00%
  3 Huyen Nguyen Huyen Nguyen 00:00:00 11:05 05/04/2018 100.00%
  4 Oanh Đoàn Oanh Đoàn 00:00:00 16:49 11/05/2018 100.00%
  5 dinh thi nguyet dinh thi nguyet 00:00:00 08:18 12/05/2018 100.00%
  6 Đặng Lệ Thủy Đặng Lệ Thủy 00:00:00 17:38 28/06/2018 100.00%
  7 Phạm Hương Phạm Hương 00:00:00 10:16 01/07/2018 100.00%
  8 Phạm Hương Phạm Hương 00:00:00 17:53 13/07/2018 100.00%
  9 Phạm Hương Phạm Hương 00:00:00 18:11 13/07/2018 100.00%
  10 Vũ Thị Ngân Vũ Thị Ngân 00:00:00 19:50 15/07/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.