Văn học Việt Nam


Văn học Việt Nam

Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn 00:01:01 11:53 27/05/2018 100.00%
  2 Trần Thuận An Trần Thuận An 00:01:14 10:24 17/09/2018 90.00%
  3 Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Hồng Nhung 00:01:26 22:34 16/05/2018 90.00%
  4 Nguyễn Hoàng Phúc Nguyễn Hoàng Phúc 00:01:37 21:04 19/05/2018 90.00%
  5 Hồ Thị Kim Tài Hồ Thị Kim Tài 00:01:39 21:14 02/08/2018 90.00%
  6 Le Pham Thi Hoai Le Pham Thi Hoai 00:00:48 20:07 02/08/2018 80.00%
  7 Quỳnh Như Quỳnh Như 00:01:06 19:46 04/06/2018 80.00%
  8 quynh pham quynh pham 00:01:14 22:35 08/06/2018 80.00%
  9 Le Pham Thi Hoai Le Pham Thi Hoai 00:01:24 19:20 02/08/2018 80.00%
  10 Trần Thuận An Trần Thuận An 00:01:40 10:22 17/09/2018 80.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.