1. Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam


  Lịch sử Việt Nam, giai đoạn chống thực dân Pháp xâm lược 

  Thời gian làm bài: 1 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 NguyễnNgọc YPhương NguyễnNgọc YPhương 21:58 06/04/2018 100.00%
  2 Lê Thành Nhân Lê Thành Nhân 21:40 06/04/2018 100.00%
  3 Như Bình Như Bình 22:32 06/04/2018 100.00%
  4 Đồng Quyên Đồng Quyên 22:26 06/04/2018 100.00%
  5 Lê Minh Việt Lê Minh Việt 21:36 06/04/2018 100.00%
  6 Tuyet Nhi Nguyen Tuyet Nhi Nguyen 22:16 06/04/2018 100.00%
  7 Huy Hoàng Huy Hoàng 21:14 21/11/2018 100.00%
  8 Như Bình Như Bình 22:28 06/04/2018 100.00%
  9 Huy Hoàng Huy Hoàng 21:14 21/11/2018 100.00%
  10 Tranthi Kimhoa Tranthi Kimhoa 21:41 06/04/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.