Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam


Lịch sử Việt Nam, giai đoạn chống thực dân Pháp xâm lược 

Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 NguyễnNgọc YPhương NguyễnNgọc YPhương 00:00:01 21:58 06/04/2018 100.00%
  2 Lê Thành Nhân Lê Thành Nhân 00:00:03 21:40 06/04/2018 100.00%
  3 Như Bình Như Bình 00:00:07 22:32 06/04/2018 100.00%
  4 Đồng Quyên Đồng Quyên 00:00:12 22:26 06/04/2018 100.00%
  5 Lê Minh Việt Lê Minh Việt 00:00:14 21:36 06/04/2018 100.00%
  6 Tuyet Nhi Nguyen Tuyet Nhi Nguyen 00:00:14 22:16 06/04/2018 100.00%
  7 Như Bình Như Bình 00:00:16 22:28 06/04/2018 100.00%
  8 Tranthi Kimhoa Tranthi Kimhoa 00:00:18 21:41 06/04/2018 100.00%
  9 Như Bình Như Bình 00:00:24 21:42 06/04/2018 100.00%
  10 Hoàng Nguyễn Hoàng Nguyễn 00:00:29 20:42 21/06/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.