Trắc nghiệm lịch sử Thế giới


trắc nghiệm lịch sử thế giới

Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn 00:00:17 11:52 27/05/2018 100.00%
  2 Quangmy Sú Quangmy Sú 00:00:34 00:58 27/06/2018 100.00%
  3 Hoàng Nam Hoàng Nam 00:00:36 11:59 12/06/2018 100.00%
  4 Kiến Lửa Kiến Lửa 00:00:36 10:20 20/07/2018 100.00%
  5 quynh pham quynh pham 00:00:40 09:55 07/06/2018 100.00%
  6 Huỳnh Hạnh Huỳnh Hạnh 00:01:19 18:29 19/05/2018 100.00%
  7 Quynh Huỳnh Quynh Huỳnh 00:00:23 13:16 20/05/2018 90.00%
  8 Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn 00:00:24 11:50 27/05/2018 90.00%
  9 Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn 00:00:25 11:41 27/05/2018 90.00%
  10 Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn 00:00:26 11:46 27/05/2018 90.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.