TUYÊN TRUYỀN & VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG  TUYÊN TRUYỀN

TUYÊN TRUYỀN & VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

12/01/2021 Báo cáo

Công tác tuyên truyền có vai trò to lớn trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Từ khi ra đời đến nay, công tác tuyên truyền của Đảng đã góp phần xứng đáng vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cả trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Việc này thì không thể bàn cãi. 

Tuy nhiên làm sao để nâng cao hơn nữa vai trò của hoạt động tuyên truyền trong việc nâng cao nhận thức, hình thành và củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là một thách thức lớn. Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương đẩy mạnh và cải thiện hiểu quả của công tác tuyên truyền mỗi năm. 

Trước tiên hãy nhìn nhận những mặt hạn chế của công tác tuyên truyền trong những năm vừa qua để từ đó đưa ra biện pháp nhằm hướng tới mục đích tối ưu hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền cách mạng là một hoạt động thống nhất trên ba mặt: Thứ nhất là nhận thức về mục đích và vai trò của tuyên truyền. Thứ hai là phương pháp tuyên truyền. Thứ ba là yêu cầu đối với người làm công tác tuyên truyền. Vậy chúng ta sẽ xét trên 3 mặt:

 

1.     Mục đích của hoạt động tuyên truyền: Có mục đích, nhưng chưa được triển khai triệt để sâu rộng đến mọi tầng lớn, để nhân dân hiểu đúng và làm đúng.

2.     Nội dung và phương pháp tuyên truyền: nội dung tuyên truyền còn nghèo nàn, thiếu sức hấp dẫn, chưa đáp ứng nhu cầu thông.

Phương thức tuyên truyền còn lạc hậu, thiếu tính thuyết phục, hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Năng lực nắm bắt, phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình tư tưởng chưa cao; khả năng phát hiện, tham mưu, xử lý, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn chưa kịp thờ

3.     Vai trò của người dẫn dắt: Chưa được thể hiện rõ, chưa nắm bắt được hiểu quả của việc tuyên truyền một cách chính xác và đầy đủ nhất. 

 

Như vậy để cải thiện hiểu quả của việc tuyên tuyền:

 

Thứ nhất, cần có kế hoạch triển khai liên tục, rõ ràng, cụ thể và đánh giá được hiệu quả của từng đợt tuyên truyền đề rút kinh nghiệm cho những đợt tiếp theo. nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn thiết thực với nhu cầu thông tin của nhân dân

Thứ hai, hướng tới mục đích từ bị động “ nghe” sang chủ động “tìm hiểu” trong công tác cũng như các nội dung muốn tuyên truyền. Bằng cách thức thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Như vậy cần có một phương pháp mang tính thiết thực hơn, và lôi cuốn hấp dẫn mọi người cùng tham gia.

Thứ ba, chú trọng đề cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trực tiếp là ngành Tuyên giáo, trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó, các cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan báo chí, xuất bản thuộc quyền theo đúng các chủ trương, nguyên tắc của Đảng và các quy định của pháp luật.

 

Đứng ở khía cạnh người dân chúng tôi cần làm rõ các vấn đề sau : 

-      Tại sao phải tìm hiểu về một nội dung nào đó đang được ban hành ? Lợi ích gì?

-      Chúng tôi tiếp cận kênh thông tin nào là đúng và đủ ?

-      Thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu sau hơn thì hỏi – đáp ở đâu?


Vậy nếu giải quyết được các vấn đề trên thì hiệu quả của công tác tuyên truyền chắc hẵn sẽ cải thiện ít nhiều. 

Vậy hãy thử lên kế hoạch, tìm kiếm một cách thức triển khai mới, tập dụng những cải tiến của khoa học công nghệ 4.0 và thử vận dụng nó trong thời gian tới.

Chúc bạn thành công trong công tác tuyên truyền năm 2021.