Trắc Nghiệm Đờn Ca Tài Tử


Ai làm đúng trên 70% Sẽ được tặng 5 quyển sách về Đờn ca tài tử quí hiếm.

Thời gian làm bài: 7 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thu Nguyen Thu Nguyen 00:00:02 20:58 22/01/2018 100.00%
  2 Quốc Phú Lữ Quốc Phú Lữ 00:00:07 20:14 20/12/2017 100.00%
  3 Nguyễn Minh Phú Nguyễn Minh Phú 00:00:12 19:07 20/12/2017 100.00%
  4 Trần Thanh Phú Trần Thanh Phú 00:00:14 18:55 20/12/2017 100.00%
  5 Trần Thanh Phú Trần Thanh Phú 00:00:24 18:56 20/12/2017 100.00%
  6 ST Staff ST Staff 00:00:35 14:26 20/12/2017 100.00%
  7 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 00:00:51 15:07 20/12/2017 100.00%
  8 Mai Thanh Mai Thanh 00:00:57 15:15 20/12/2017 100.00%
  9 Nguyễn Trường Giang Nguyễn Trường Giang 00:00:04 10:49 19/12/2017 90.00%
  10 Thu Nguyen Thu Nguyen 00:00:07 19:56 22/01/2018 90.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.