THỬ TÀI HIỂU BIẾT ĐỜN CA TÀI TỬ


Nghe và nghiên cứu kỉ nha các bạn.

Thời gian làm bài: 10 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nguyen Hung Nguyen Hung 00:00:05 21:04 10/12/2017 100.00%
  2 Giang Thống Nhất Giang Thống Nhất 00:00:17 23:58 09/12/2017 100.00%
  3 Thu Nguyen Thu Nguyen 00:00:17 20:41 22/01/2018 100.00%
  4 Thanh Thiên Thanh Thiên 00:00:29 11:45 10/12/2017 100.00%
  5 Không có Không có 00:00:39 20:07 09/12/2017 100.00%
  6 Nhân Sâm Ngàn Năm Nhân Sâm Ngàn Năm 00:00:39 22:15 09/12/2017 100.00%
  7 Quốc Phú Lữ Quốc Phú Lữ 00:00:49 23:46 09/12/2017 100.00%
  8 Không có Không có 00:00:06 20:05 09/12/2017 90.00%
  9 Thanh Thiên Thanh Thiên 00:00:06 11:45 10/12/2017 90.00%
  10 Thu Nguyen Thu Nguyen 00:00:14 20:09 22/01/2018 90.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.