THỬ TÀI HIỂU BIẾT ĐỜN CA TÀI TỬ

Nghe và nghiên cứu kỉ nha các bạn.

Thời gian làm bài: 10 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Không có Không có 20:07 09/12/2017 100.00%
  2 Nhân Sâm Ngàn Năm Nhân Sâm Ngàn Năm 22:15 09/12/2017 100.00%
  3 Quốc Phú Lữ Quốc Phú Lữ 23:46 09/12/2017 100.00%
  4 Giang Thống Nhất Giang Thống Nhất 23:58 09/12/2017 100.00%
  5 Thanh Thiên Thanh Thiên 11:45 10/12/2017 100.00%
  6 Thu Nguyen Thu Nguyen 20:41 22/01/2018 100.00%
  7 Nguyen Hung Nguyen Hung 21:04 10/12/2017 100.00%
  8 Không có Không có 20:05 09/12/2017 90.00%
  9 Nguyễn Trường Giang Nguyễn Trường Giang 22:28 09/12/2017 90.00%
  10 Thanh Thiên Thanh Thiên 11:44 10/12/2017 90.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.