1. BÀI BẮC


  Bài bắc trong đàn ca tài tử

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ 21:40 05/12/2017 100.00%
  2 Không có Không có 21:57 05/12/2017 100.00%
  3 vovanan vovanan 04:52 06/12/2017 100.00%
  4 Nguyễn Trường Giang Nguyễn Trường Giang 15:53 06/12/2017 100.00%
  5 Thu Nguyen Thu Nguyen 20:10 22/01/2018 100.00%
  6 Nguyễn Triệu Huy Nguyễn Triệu Huy 18:45 31/03/2018 100.00%
  7 Mr. Luu Mr. Luu 15:53 06/12/2017 40.00%
  8 Ánh Vũ Ánh Vũ 21:42 01/09/2018 40.00%
  9 Thiên Lý Thiên Lý 15:28 16/06/2018 0.00%
  10 IAMNOOB IAMNOOB 07:13 07/12/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.