VIRUS MÁY TÍNH

20 câu 20 phút

Trạng thái:

KIẾN THỨC VỀ VIRUS MÁY TÍNH

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Nhật Anh

Trần Nhật Anh

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:02:46

Trần Nhật Anh

Trần Nhật Anh

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:02:46

Trần Nhật Anh

Trần Nhật Anh

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:02:46

 • 04

  Trần Nhật Anh

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:02:46

 • 05

  Trần Nhật Anh

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:44

 • 06

  Trần Nhật Anh

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:44

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Bill Khangẻgy
rey

tr
t
t
t
t
t
t
t
t
tt
tghb

Trả lời Thích

Bill Khang

fg
hg
fh
hfg
hh
gf
hfg
hfg
fg
hg
fg
hfg
hg
fhfg
hrth
fgh
fgh
t
hdf
gh
tr
hfg
h
dhtfhtf
hfg
jkgy
jtfh
dth
tf
jhfy
jduh
t
h
tfgh
fdyjtf
gjh
ftgj
dt
ụhtrf
jytuyh
tỵ
l
ll
l
l
l
l
l
l
ll
l


i
uiyi
uy
o
ôo
o
o
o
o
o
o
ll
l
l
l
l
l
l
l
l
ll
o
o
o
o
o
o
o
ô
o
o
o
ôo
o
o

l


l
ll
l
l
l
l
l

ôo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
l

l
l
l
l
l
ll
l
l
l
l
l
l
l
lo
o
o

ô
o
o
o
o
o
o
o

l
l
ll
l

ll
l
l

ll

lo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
l
l
l
ll
l
l

ll
l
l
l
l
l
l
l
l
o
o
o
o
o
o
o
o

o
ol
l
l

olo
iliol
liuụhk
ụhkuy
ik
uy
ik
uy
kluy
l
uyokuyityiiuyiuyiuk
k


k
k
k
k
k
k
k

kk
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

Trả lời Thích

Hani

Làm 3 cái luôn mấy má ưi :))

Trả lời 1 thích

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan