KHỐI 8 - TIN HỌC NGHỀ - MICROSOFT EXCEL 2010 (PRACTICE 1 - TH)

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP NGHỀ TIN HỌC KHỐI 8 PHẦN MICROSOFT EXCEL 2010 (CÂU HỎI THỰC HÀNH)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huỳnh Tiến Thịnh

Huỳnh Tiến Thịnh

HẠNG

2

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:28:28

Huỳnh Tiến Thịnh

Huỳnh Tiến Thịnh

HẠNG

1

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:28:28

Huỳnh Tiến Thịnh

Huỳnh Tiến Thịnh

HẠNG

3

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:28:28

 • 04

  Huỳnh Tiến Thịnh

  Số điểm: 87.50%

  Thời gian làm: 00:28:28

 • 05

  Minh Khu�

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:45:00

 • 06

  Minh Khu�

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:45:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan