KHỐI 8 - ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THCS - ĐỀ 9

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THCS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thy Thy Huỳnh

Thy Thy Huỳnh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Đặng Đình Đức

Đặng Đình Đức

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyen Tan King

Nguyen Tan King

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Uyen Minh

  Số điểm: 97.50%

 • 05

  Anh Tran

  Số điểm: 97.50%

 • 06

  Đặng Đình Đức

  Số điểm: 95%

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan