Địa Lí 12 Bài 33:chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

17 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Milô

Milô

HẠNG

2

Số điểm 35.29%

Thời gian làm 00:02:39

Milô

Milô

HẠNG

1

Số điểm 82.35%

Thời gian làm 00:04:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan