Đề trắc nghiệm địa lý số 10 P2

18 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thị Anh Thư

Trần Thị Anh Thư

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:06:36

Trần Thị Anh Thư

Trần Thị Anh Thư

HẠNG

1

Số điểm 72.22%

Thời gian làm 00:03:52

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan