Cơ nhị đầu cánh tay

Cơ nhị đầu cánh tay

2,002 01/05/2019


BICEPS  (CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY)


Cơ bao gồm 2 đầu: đầu ngắn (short head) nằm ở trong và  đầu dài (long head) nằm ở ngoài


Nguyên ủy (Origin)

+ Đầu ngắn: bám vào mõm quạ (Coracoid process)

+ Đầu dài: bám vào củ trên ổ chào xương vai (Supraglenoid tubercle)

Bám tận (insertion)

Bám vào củ xương quay (Radius tuberosity) và mạc nông cẳng tay (fascia of forearm)


Chức năng:

Gấp cẳng tay vào cánh tay

Xoay cánh tay ra ngoài

                                  

Nguồn hình ảnh: Muscle Motion

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn