Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh (1)

16 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12: Chương 3: Các nước Á, Phi, và Mĩ La Tinh (1945-2000)


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tử Sư

Tử Sư

HẠNG

2

Số điểm 6.25%

Thời gian làm 00:00:30

Nguyễn Trọng

Nguyễn Trọng

HẠNG

1

Số điểm 56.25%

Thời gian làm 00:04:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan