Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 27: TKLSVN TỪ SCTTN ĐẾN NĂM 2000 - 3

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Doan Nguyen

Doan Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 60%

sên nè

sên nè

HẠNG

1

Số điểm 70%

Nguyen Thi Xoan

Nguyen Thi Xoan

HẠNG

3

Số điểm 50%

 • 04

  Ho Thi Hoa

  Số điểm: 50%

 • 05

  Thanh Hiên

  Số điểm: 30%

 • 06

  Phạm Thúy Hiền

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn