Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 24: VNTNĐTLCCKCCM CN năm 1975 (Phần1)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dat Pham

Dat Pham

HẠNG

2

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:04:22

Dat Pham

Dat Pham

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:02:19

Hồ Khang Vĩ

Hồ Khang Vĩ

HẠNG

3

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:02:35

  • 04

    Minh Khoa

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:09

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan