Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 24: VNTNĐTLCCKCCM CN năm 1975 (Phần1)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dat Pham

Dat Pham

HẠNG

2

Số điểm 55%

Dat Pham

Dat Pham

HẠNG

1

Số điểm 60%

Hồ Khang Vĩ

Hồ Khang Vĩ

HẠNG

3

Số điểm 20%

  • 04

    minh minh

    Số điểm: 0%

  • 05

    Minh Khoa

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Dat Pham

đề khá lạ