Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 22: HMĐN TT CĐ CDDQM (P.4)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trường Quang

Trường Quang

HẠNG

2

Số điểm 35%

Thời gian làm 00:00:50

Phùng anh

Phùng anh

HẠNG

1

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:06:32

Trường Quang

Trường Quang

HẠNG

3

Số điểm 35%

Thời gian làm 00:05:09

 • 04

  Trường Quang

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 00:00:59

 • 05

  Trường Quang

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:00:52

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan