Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 22: HMĐN TT CĐ CDDQM (P.1)

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhất Mai

Nhất Mai

HẠNG

2

Số điểm 35%

Phạm Thị Mỹ Xuyên

Phạm Thị Mỹ Xuyên

HẠNG

1

Số điểm 50%

Trang Anh

Trang Anh

HẠNG

3

Số điểm 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan