Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 21:XD XHCN- ĐTCDQM (1954-1965) -2

20 câu 20 phút

Trạng thái:

   Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:01:03

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

1

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:01:03

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:01:03

 • 04

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:01:03

 • 05

  Linh Nguyễn

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:09:43

 • 06

  Ngô Ngọc Hồng Thắm

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:02:27

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan