Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Bài 21:XD XHCN- ĐTCDQM (1954-1965) -1

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài tập lịch sử 12:


Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Võ Thanh Ngân

Nguyễn Võ Thanh Ngân

HẠNG

2

Số điểm 35%

Đặng Bích Ngọc

Đặng Bích Ngọc

HẠNG

1

Số điểm 40%

Hĩnn Hĩnnn

Hĩnn Hĩnnn

HẠNG

3

Số điểm 25%

 • 04

  Dat Pham

  Số điểm: 25%

 • 05

  Nguyễn Minh Ánh

  Số điểm: 20%

 • 06

  Bích Ngọc

  Số điểm: 20%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan