UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY (Section 2/5)

10 câu 10 phút

Trạng thái:

UNIT 2:  (Section 2/5)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

2

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:01:34

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

1

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:01:34

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

3

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:01:34

  • 04

    Mang Nảm

    Số điểm: 20%

    Thời gian làm: 00:01:34

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan