UNIT 8 TIẾNG ANH 7 P1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thành Tài

Thành Tài

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:20

Thành Tài

Thành Tài

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:20

Thành Tài

Thành Tài

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:20

 • 04

  Thành Tài

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:20

 • 05

  Thành Tài

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 06

  Thành Tài

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:25

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan