1. UNIT 6 TIẾNG ANH 7 P2


  Thời gian làm bài: 30 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Minh Anh Minh Anh 21:52 30/12/2018 100.00%
  2 Quang Chung Quang Chung 10:21 30/12/2018 90.00%
  3 Quang Chung Quang Chung 10:22 30/12/2018 90.00%
  4 Khánh Vương Khánh Vương 09:58 27/12/2018 90.00%
  5 Quang Chung Quang Chung 12:24 27/12/2018 75.00%
  6 Minh Anh Minh Anh 21:53 30/12/2018 70.00%
  7 Phong Vu Xuan Phong Vu Xuan 13:23 25/12/2018 70.00%
  8 Quang Chung Quang Chung 10:20 30/12/2018 65.00%
  9 Nguyễn Thuần Nguyễn Thuần 06:17 28/12/2018 55.00%
  10 Nguyễn Thuần Nguyễn Thuần 19:36 23/12/2018 50.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.