1. UNIT 6 TIẾNG ANH 7 P1


  Thời gian làm bài: 30 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Quang Chung Quang Chung 10:25 30/12/2018 85.00%
  2 Tachibana Kanade Tachibana Kanade 10:11 04/01/2019 85.00%
  3 Tachibana Kanade Tachibana Kanade 10:10 04/01/2019 85.00%
  4 Khánh Vương Khánh Vương 10:00 27/12/2018 70.00%
  5 COTTON CANDY SLIMEY COTTON CANDY SLIMEY 10:05 04/01/2019 70.00%
  6 Quang Chung Quang Chung 10:26 30/12/2018 55.00%
  7 Khánh Vương Khánh Vương 10:00 27/12/2018 55.00%
  8 Phong Vu Xuan Phong Vu Xuan 13:15 25/12/2018 55.00%
  9 Duy Bùi Duy Bùi 19:39 25/12/2018 55.00%
  10 Quang Chung Quang Chung 10:24 30/12/2018 50.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.