TIỀN CÔNG VỚI GIÁ TRỊ SỨC LAO ĐỘNG

TIỀN CÔNG VỚI GIÁ TRỊ SỨC LAO ĐỘNG

792 17/10/2018

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TIỀN CÔNG VỚI GIÁ TRỊ SỨC LAO ĐỘNG. Ý NGHĨA THỰC TIỄN TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ TIỀN CÔNG HIỆN NAY Ở VIỆT NAM?

1. Mối quan hệ giữa tiền công và giá trị sức lao động

Tiền công là sự biểu hiện bằng tiền của hàng hóa sức lao động,là giá cả của hàng hóa sức lao động. Biểu hiện bề ngoài của đời sống xã hội tư bản, công nhân làm việc cho nhà tư bản một thời gian nhất định , sản xuất ra một lượng hàng hóa hay hoàn thành một số công việc nào đó thì nhà tư bản trả cho công nhân một số tiền nhất định gọi là tiền công

Gía trị hàng hóa sức lao động được hợp thành từ giá trị các tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho bản thân người lao động những phí tốn đào tạo người lao động có được trình độ lành nghề thích hợp , giá trị các tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thân cần thiết cho gđ người lđ

Như vậy giá trị hàng hóa sưc lao động được biểu hiện trên thị trường thông qua tiền công. Hay tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động là giá cả của sức lao động mà mà người sử dụng lao động phải trả cho người cung ứng sức lao động tuân theo các quy luật giá trị của thị trường sưc lđ và quy đinh của Nhà nước. Cơ sở của tiền công là giá trị sức lao động, giá trị hàng hóa sưc lđ quyết định bởi lượng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động. Sức lao động là khả năng lao động gắn liền với cơ thể sống của con người, vì vậy tái sản xuất ra năng lực đó cũng có nghĩa là duy trì sự sống, sự hoạt động bình thường của người lao động.

Một biểu hiện của chính sách tiền công không hợp lý là tạo ra tình trạng phân bố lao động bất hợp lý giuawc các ngành nghề, các vùng, các khu vực kinh tế dẫn đến tình trạng thât nghiệp cục bộ trong khi có nơi lại thiếu lao độgn hoặc gây ra nạn “chảy máu chất xám”

2. Vấn đề tiền công Việt Nam hiện nay

Đối với qúa trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu tiền công tiên lương có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng

Tiền lương được hiểu là số tiền mà chủ sử dụng lao động trả cho người lao động tương ứng với số lượng và chất lượng lao động tiêu hao trong quá trình làm việc. Hiểu theo nghĩa rộng tiền lương không chỉ bao hàm các yếu tố tài chính mà còn có cả các yếu tố phi tài chính

Các tổ chức cần quản trị có hiệu quả chương trình tiền công tiền lương của mình vì kết quả của chương trình đó có ý nghĩa đặc biệt lớn.  Tiền công không chỉ ảnh hưởng tới người lao động mà còn ảnh hưởng tới cả doanh nghiệp và xã hội.

Đối với người lao động, ng lđ quan tâm tới tiền công vì tiền công, tiền lương là phần cơ bản nhất trong thu nhập của người lao động giúp cho họ và gia đình trang trải chi tiêu sinh hoạt và các dịch vụ cần thiết. Tiền công tiền lương kiếm được ảnh hưởng đến địa vị của người la động trong gia đình, địa vị của họ tương quan voiwscacs bạn đồng nghiệp cũng như giá trị tương đối của họ đối với doanh nghiệp và đối với xã hội.

Khả năng kiếm được tiền công cao hơn sẽ tạo động lực thúc đẩy người lao động ra sưc học tập để nâng cao giá trị của họ đối với doanh nghiệp thông qua sự nâng cao trình độ và sự đóng góp cho doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, tiền công là một phần quan trọng của chi phí sản xuất. Tăng tiền công sẽ ảnh hưởng tới chi phí giá cả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. Tiền công tiên lương là công cụ để duy trì, giũ gìn và thu hút những lao động giỏi, có khả năng phù hợp với công việc của doanh nghiệp. Tiền công tiền lương cùng với các loại thù lao khác là công cụ để quản lý chiến lược nguồn nhân lực và coa nhr hưởng đến các chức năng khác nhau của quản lý nguồn nhân lực.

Đối với xã hôi, tiền công có thể ảnh hưởng quan trọng tới các nhóm xã hội và các tổ chức khác nhau trong xã hội. Tiền công cao hơn giúp cho ng lao độgn có sức mua cao hơn và điều đó làm tăng sự thịnh vượng của cộng đồng nhưng mặt khác có thể dẫn tới tăng giá cả và làm giảm mức sống của những người có thu nhập không đuổi kịp mức tăng của giá cả. Gía cả tăng cao lại có thể làm giảm cầu về sp và dịch vụ và dân tới giảm công việc làm.

Tiền công đóng góp một phần đáng kể vào thu nhập quốc dân thông qua con đường thuế thu nhập và góp phần làm tăng nguồn thu của chính phủ cũng như giúp cho chính phủ điều tiết được thu nhập giữa các tầng lớp dân cư tỏng xã hội.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn