THƯ MỤC SÁCH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

THƯ MỤC SÁCH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

277 12/01/2019


 

1. Giáo dục kỹ năng sống trong môn địa lí: Tài liệu dành cho giáo viên/ Lê Minh Châu, Nguyễn Hải Hà, Trần Thị Tố Oanh….- H.: Giáo Dục, 2010.- 159tr.; 24cm.- 25.000đ.- 10.000c.

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo

Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp giáo viên có thêm hiểu biết chung về kỹ năng sống và nội dung, cách thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong môn Địa lí ở trường trung học cơ sở.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần 1: Một số vấn đề chung về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông.

Các nội dung trong phần 1 nhằm giúp giáo viên có nhận thức đầy đủ về bản chất, mục tiêu, nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống , nội dung của các kỹ năng sống và việc lựa chọn các kỹ năng sống cần giáo dục cho học sinh. Ngoài ra còn có nội dung liên quan đến việc thực hành, vận dụng những phương pháp, kỹ thuật…liên quan đến việc tổ chức dạy học kỹ năng sống trên lớp.

Phần 2:  Giáo dục kỹ năng sống trong môn Địa lí ở trường trung học cơ sở.

Gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Phân tích khả năng, mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong môn Địa lí ở trường trung học cơ sở.

2. Giới thiệu một số nội dung và địa chỉ các tiết học/ bài học tiêu biểu của môn Địa lí ở trường trung học cơ sở có thể thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở từng lớp.

3. Một số bài soạn tham khảo về giáo dục kỹ năng sống trong môn Địa lí ở trường trung học cơ sở.

2. Giáo dục kỹ năng sống trong môn sinh học: Tài liệu dành cho giáo viên/ Lê Minh Châu, Dương Quang Ngọc, Trần Thị Tố Oanh….- H.: Giáo Dục, 2010.- 175tr.; 24cm.- 28.000đ.- 10.000c.

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo

Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp giáo viên có thêm hiểu biết chung về kỹ năng sống và nội dung, cách thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong môn Sinh học ở trường trung học cơ sở.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần 1: Một số vấn đề chung về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông.

Các nội dung I, II, III nhằm giúp giáo viên có nhận thức đầy đủ về bản chất, mục tiêu, nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống, nội dung của các kỹ năng sống và việc lựa chọn các kỹ năng sống cần giáo dục cho học sinh phổ thông.

          Nội dung IV liên quan đến việc thực hành, vận dụng những phương pháp, kỹ thuật…liên quan đến việc tổ chức dạy học kỹ năng sống trên lớp.

          Phần 2: Giáo dục kỹ năng sống trong môn sinh học ở trường trung học cơ sở.

I. Phân tích khả năng, mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong môn Sinh học ở trường trung học cơ sở.

          Nội dung này giúp giáo viên có nhận thức về việc vận dụng kiến thức của môn Sinh học vào giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở.

II. Giới thiệu một số nội dung và địa chỉ các tiết học / bài học tiêu biểu của môn Sinh học ở trường trung học cơ sở có thể thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở từng lớp.

III. Một số bài soạn minh họa về giáo dục kỹ năng sống trong môn sinh học ở trường trung học cơ sở.

3. Giáo dục kỹ năng sống trong môn Ngữ Văn: Tài liệu dành cho giáo viên/ Lê Minh Châu, Nguyễn Thúy Hồng, Trần Thị Tố Oanh….- Phúc Yên: Giáo Dục, 2010.- 147tr.; 24cm.- 25.000đ.- 6.000c.

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo

Cuốn sách được biên soạn bao gồm những kiến thức về kỹ năng sống và nội dung, cách thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong môn Ngữ Văn ở trường trung học cơ sở.

4. Hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông/ Nguyễn Dục Quang.- Tp.HCM: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 111tr.; 24cm.- 20.000đ.- 2.000c.

Một số vấn đề về kỹ năng sống. Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, phương pháp và vai trò của kỹ năng sống đối với học sinh. Đưa ra một số minh họa về giáo dục kỹ năng sống qua các môn học như: giáo dục công dân, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

5. Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống/ Bùi Văn Trực, Phạm Thế Hưng.- Tái bản lần thứ I.- Tp.HCM: VH-TH, 2012.- 244tr.; 20,5cm.- 45.000đ.- 1.000c.

          ĐTTS ghi: Trung tâm huấn luyện kỹ năng sống Phù Sa Đỏ

Giới thiệu những vấn đề chung của giáo dục kỹ năng sống, đưa ra lợi ích của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, kiến thức tâm lý lứa tuổi, đặc biệt là một số vấn đề của tuổi vị thành niên như: Bạo lực học đường, game online, đua xe, sử dụng các chất gây nghiện sớm... Trình bày phương pháp giảng dạy kĩ năng sống và công tác xây dựng một bài giảng. Cung cấp một số bài giảng mẫu kĩ năng sống cho thiếu nhi và thiếu niên.

6. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở/ Lục Thị Nga.- Tp.HCM: Giáo dục, 2010.- 232tr.; 24cm.- 36.000đ.- 3.000c.

          Khái quát những vấn đề cơ bản về giáo dục kỹ năng sống. Trình bày phương pháp dạy học tích hợp kỹ năng sống vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giới thiệu một số chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở với 5 chuyên đề như: Chuyên đề 1: Sức khỏe và ý thức rèn luyện để sống khỏe mạnh.

Chuyên đề 2: Kỹ năng giáo tiếp ứng xử.

Chuyên đề 3: Phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em.

Chuyên đề 4: Phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.

Chuyên đề 5: Trò chơi dân gian.

7. Giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Tài liệu dành cho giáo viên/ Lê Minh Châu, Bùi Ngọc Diệp, Trần Thị Tố Oanh….- H.: Giáo dục, 2010.- 130tr.; 24cm.- 22.000đ.- 7.000c.

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo

Giới thiệu một số vấn đề chung về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông gồm các nội dung: quan niệm về kỹ năng sống, phân loại kỹ năng sống, tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống và định hướng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phần này phân tích khả năng, mục tiêu giáo dục kỹ năng sống và đưa ra một số bài soạn minh họa.

8. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở: Tài liệu dùng cho giáo viên/ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Đặng Hoàng Minh….- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.- 218tr.; 20,5cm.- 55.000đ.- 1.000c.

Trình bày đặc điểm phát triển tâm lý học sinh trung học cơ sở gồm những thay đổi về mặt sinh lý và điều kiện xã hội, đặc điểm phát triển đời sông tình cảm và các quan hệ, đặc điểm tâm lý dưới anh hưởng của học tập, mức độ tự ý thức. Giáo dục giá trị sống cho học sinh. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh với nhiều chủ đề khác nhau. Đưa ra một số trò chơi giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh.

9. Giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 6: Sách thiết kế hoạt động/ Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử .- Tp.HCM: Giáo dục, 2012.- 183tr.; 24cm.- 27.000đ.- 3.000c.

          Giới thiệu những vấn đề chung về sự cần thiết của  giáo dục kỹ năng sống, mục tiêu, nội dung và các bước thực hiện. Thiết kế hoạt động theo chủ điểm từng tháng như: chủ điểm tháng 9 là về truyền thống nhà trường, tháng 10 là chăm ngoan học giỏi…Một số tư liệu tham khảo về kỹ năng sống.

10. Giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 7: Sách thiết kế hoạt động/ Nguyễn Dục Quang .- Tp.HCM: Giáo dục, 2012.- 195tr.; 24cm.- 30.000đ.- 3.000c.

          Giới thiệu những vấn đề chung về sự cần thiết của  giáo dục kỹ năng sống, mục tiêu, nội dung và các bước thực hiện. Thiết kế hoạt động theo chủ điểm từng tháng như: chủ điểm tháng 9 là về truyền thống nhà trường, tháng 10 là chăm ngoan học giỏi…Một số tư liệu tham khảo về kỹ năng sống.

11. Giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 8: Sách thiết kế hoạt động/ Lê Thanh Sử.- Tp.HCM: Giáo dục, 2012.- 184tr.; 24cm.- 27.000đ.- 3.000c.

          Giới thiệu những vấn đề chung về sự cần thiết của  giáo dục kỹ năng sống, mục tiêu, nội dung và các bước thực hiện. Thiết kế hoạt động theo chủ điểm từng tháng như: chủ điểm tháng 9 là về truyền thống nhà trường, tháng 10 là chăm ngoan học giỏi…Một số tư liệu tham khảo về kỹ năng sống.

12. Giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 9: Sách thiết kế hoạt động/ Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử .- Tp.HCM: Giáo dục, 2012.- 176tr.; 24cm.- 27.000đ.- 3.000c.

          Giới thiệu những vấn đề chung về sự cần thiết của  giáo dục kỹ năng sống, mục tiêu, nội dung và các bước thực hiện. Thiết kế hoạt động theo chủ điểm từng tháng như: chủ điểm tháng 9 là về truyền thống nhà trường, tháng 10 là chăm ngoan học giỏi…Một số tư liệu tham khảo về kỹ năng sống.

13. Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 6/Trần Thời Kiến, Lý Bạch Yến, Du Bính Lâm….- Đồng Tháp: Giáo dục, 2012.- 2.t; 24cm.- 3000c.

T1: Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 6.- 120tr.- 31.000đ.

T2: Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 6: Tái bản lần thứ I.- 112tr.- 31.000đ.

          Cuốn sách cung cấp những bài hoạt động thực tiễn tổng hợp, những bài học từ cuộc sống, hoạt động học tập do các em làm chủ dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Được biên soạn theo từng chủ đề từ đó các em học tập lấy tri thức khoa học trong hoạt động thực tiễn, cảm thụ đạo lý làm người và phát triển năng lực sáng tạo.

14. Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 7/Trần Thời Kiến, Hà Vĩ Bình, Trần Cúc….- Long An: Giáo dục.- 2.t; 24cm.- 3000c.

T1: Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 7: Tái bản lần thứ I, 2012 .- 120tr.- 31.000đ.

T2: Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 7, 2011.- 112tr.- 30.000đ.

          Cuốn sách cung cấp những bài hoạt động thực tiễn tổng hợp, những bài học từ cuộc sống, hoạt động học tập do các em làm chủ dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Được biên soạn theo từng chủ đề từ đó các em học tập lấy tri thức khoa học trong hoạt động thực tiễn, cảm thụ đạo lý làm người và phát triển năng lực sáng tạo.

15. Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 8/Trần Thời Kiến, Hà Vĩ Bình, Trần Cúc ….- Long An: Giáo dục, 2010.- 2.t; 24cm.- 3000c.

T1: Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 8.- 128tr.- 32.000đ.

T2: Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 8.- 112tr.- 30.000đ.

          Cuốn sách cung cấp những bài hoạt động thực tiễn tổng hợp, những bài học từ cuộc sống, hoạt động học tập do các em làm chủ dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Được biên soạn theo từng chủ đề từ đó các em học tập lấy tri thức khoa học trong hoạt động thực tiễn, cảm thụ đạo lý làm người và phát triển năng lực sáng tạo.

16. Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 9/Trần Thời Kiến, Hoàng Lệ Lâm, Hoàng Tân Ninh ….- Long An: Giáo dục.- 2.t; 24cm.- 3000c.

T1: Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 9: Tái bản lần thứ I, 2012.- 128tr.- 32.000đ.

T2: Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 9, 2011.- 128tr.- 32.000đ.

          Cuốn sách cung cấp những bài hoạt động thực tiễn tổng hợp, những bài học từ cuộc sống, hoạt động học tập do các em làm chủ dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Được biên soạn theo từng chủ đề từ đó các em học tập lấy tri thức khoa học trong hoạt động thực tiễn, cảm thụ đạo lý làm người và phát triển năng lực sáng tạo.

17. Tuyển tập các câu chuyện giáo dục nhân cách/ Bùi Văn Trực.- Tp.HCM: Văn hóa Thông tin, 2011.- T.1.- 127tr.; 20,5cm.- 25.000đ.- 500c.

          ĐTTS ghi: Trung tâm huấn luyện kỹ năng sống phù sa đỏ

          Cuốn sách tập hợp những câu chuyện giáo dục nhân cách như:  hóa đơn, vết sẹo, một ly sữa,… mỗi câu chuyện là một bài học từ cuộc sống, chúng được ví như những hạt mưa thấm sâu vào tâm hồn, nẩy lộc, đâm chồi và đơm bông kết trái. Hoa trái của lòng yêu thương, của sự biết ơn, của lòng bao dung tha thứ, của những giá trị nhân bản cao đẹp.Với mỗi câu chuyện được chia thành hai phần: Nội dung câu chuyện và bài học rút ra. Qua đó ta suy ngẫm cho bản thân và chia sẻ với mọi người.

18. Tập truyện ngụ ngôn giáo dục kỹ năng sống/ Bùi Văn Trực.- Tp.HCM: Văn hóa Thông tin, 2011.- T.1.- 117tr.; 20,5cm.- 25.000đ.- 500c.

          ĐTTS ghi: Trung tâm huấn luyện kỹ năng sống phù sa đỏ

Có rất nhiều cách để giáo dục và thực tế cho thấy tác dụng giáo dục bằng truyện kể là không thể chối cãi, với những câu chuyện ngụ ngôn dù mang hình ảnh thú vật nhưng nó lại được nhân cách hóa nhằm giáo dục ta ở đời như: rùa học bay, hai hạt lúa, lừa và hổ,… Qua những câu chuyện ngụ ngôn nhằm răn dạy ta về các giá trị sống, chân lý của cuộc sống.

19. Tuyển tập bài giảng kỹ năng sống cho thiếu niên/ Bùi Văn Trực.- Tp.HCM: Văn hóa Thông tin, 2011.- T.1.- 130tr.; 20,5cm.- 30.000đ.- 500c.

          ĐTTS ghi: Trung tâm huấn luyện kỹ năng sống phù sa đỏ

Cuốn sách giới thiệu 10 chủ đề kỹ năng sống cho các em tuổi vị thành niên với những chủ đề: kỹ năng nhận thức bản thân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe,… với mỗi chủ đề được biên soạn và thực hành bằng các phương pháp khác nhau.

20. Tuyển tập bài giảng kỹ năng sống cho thiếu niên/ Bùi Văn Trực.- Tp.HCM: Văn hóa Thông tin, 2012.- T.1.- 117tr.; 20,5cm.- 30.000đ.- 500c.

          ĐTTS ghi: Trung tâm huấn luyện kỹ năng sống phù sa đỏ

“Tuyển tập bài giảng kỹ năng sống cho thiếu niên” giới thiệu những bài học rèn luyện thói quen tốt, với 10 chuyên đề: biết ơn và cách thể hiện lòng biết ơn, em học lễ giáo, em giúp mẹ dọn bàn ăn mỗi ngày,…qua các chuyên đề sẽ tập cho trẻ những thói quen tốt ngay từ bé, là cách chúng ta chuẩn bị cho những người công dân tốt sau này.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn