SỰ HÒA HỢP GIỮA S VÀ V (LÝ THUYẾT+BT+KEY)

SỰ HÒA HỢP GIỮA S VÀ V (LÝ THUYẾT+BT+KEY)

23/03/2020

1.  Động từ chia ở số ít

Khi chủ ngữ của câu rơi vào các trường hợp sau đây, động từ theo sau nó luôn chia ở dạng số ít:

o  Là danh từ và cụm danh từ số ít.

Ví dụ: This book is great.

o  Là các đại lượng chỉ thời gian, khoảng cách, tiền bạc, hay sự đo lường

Ví dụ: Two hours is too long for me to wait.

o  Là các đại từ bất định: someone, anything, nothing, everyone, anyone, nobody, ...

Ví dụ: Everything was ok. o Là mệnh đề danh từ

Ví dụ: All I want to do now is passing the exam.

o   một số danh từ đặc biệt hình thức số nhiều. dụ: môn học (Maths), môn thể thao (billards), tin

tức (news), các loại bệnh (rabies), tên một số quốc gia (the United States), loài động vật (insects)

Ví dụ: Physics is an interesting subject.

o   Là cụm danh từ chỉ nhóm động vật (số ít) mang nghĩa bây, đàn: a flock of birds/ sheep, a school of fish, a pride of lion, a pack of dogs, a herd of cattle...

Ví dụ: The flock of birds is flying to its destination.

o  Là cụm danh từ bắt đầu bằng: Neither (of)/Either of + N (số nhiều)

Ví dụ: Neither girls is from Viet Nam.

Either of them lives in Ha Noi.

o  Là cụm danh từ bắt đầu bằng to infinitive hoặc V-ing

Ví dụ: Collecting stamp is my new hobby. o Là cụm danh từ bắt đầu bằng cụm Many a Ví dụ: Many a student has an electric bike.

o  Là cụm danh từ bắt đầu là một phân số có tử số là 1.

Ví dụ: 1/2 is larger than 1/3.

o   Là cụm danh từ bắt đầu bằng: Most of/ All of/ Plenty of/ Some of/ A lot of/ Lots of/ A third of/ + N (không đếm được).

Ví dụ: Some of the bread was not fresh.

o  Là cụm danh từ bắt đầu bằng One of/ The number of + N (số nhiều)

Ví dụ: The number of students going to class increases.

o  Là cụm danh từ bắt đầu bằng None of + N (số nhiều)/ No + N (số ít)

Ví dụ: No one leaves the English class.

o  Là cụm danh từ bắt đầu bằng A large amount/A great deal + N (không đếm được/số ít)

Ví dụ: A large amount of sugar is used. o Là một tựa đề

Ví dụ: “The Thorn Birds” is a very famous movie.

o  Là cụm danh từ bắt đầu bằng A pair of + N (số nhiều)

Ví dụ: A pair of shoes is in the shelf.

2.  Động từ chia ở số nhiều

Khi chủ ngữ của câu rơi vào các trường hợp sau đây, động từ theo sau nó luôn chia ở dạng số nhiều:

o  Là danh từ và cụm danh từ số nhiều.

Ví dụ: Oranges are rich in vitamin C.

o  Là các danh từ số nhiều có dạng đặc biệt: people, police, cattle, children, geese, mice...

Ví dụ: Children are playing in the playground.

o  Hai chủ ngữ nối nhau bằng “and” và có quan hệ đẳng lập.

Lưu ý: Nếu 2 danh từ cùng chỉ một người, một bộ phận hoặc 1 món ăn... thì động từ chia ở số ít. Không có “the” ở trước danh từ sau “and”.

Ví dụ: Jane and Mary are my best friends. o Bắt đầu bằng Both... and...

Ví dụ: Both Betty and Joan are excellent students.

o  Bắt đầu bằng: Several, both, many, few, all, some + N (số nhiều)

Ví dụ: Several students are absent.

o  Là The + adj, chỉ một tập hợp người

Ví dụ: The poor really need help.

o  Bắt đầu là một phân số có tử số từ 2 trở lên.

Ví dụ: 2/5 are smaller than 1/2.

o   Các danh từ luôn dùng dạng số nhiều (thường đi theo cặp): trousers, eyeglasses, jeans, tweezers, shorts, pliers, pants, tongs...

Ví dụ: The shoes are black.

o   Chủ ngữ bắt đầu bằng: Most of/ All of/ Plenty of/ Some of The last of/ A lot of/ Lots of/ third of/ + N

(số nhiều).

Ví dụ: Most of students in my class enjoy English. o Bắt đầu bằng A number of + N (số nhiều)

Ví dụ: A number of students going to class increase.

o     Là cụm danh từ chỉ nhóm động vật (số nhiều) mang nghĩa “nhiều bầy, nhiều đàn”: flocks of birds/sheep; schools of fish; prides of lion; packs of dogs; herds of cattle...

Ví dụ: Flocks of birds are flying to its destination.

3.  Một số trường hợp khác

o   Động từ trong câu được chia theo danh từ đầu tiên của chủ ngữ khi 2 danh từ được nối với nhau bởi các liên từ: as long as, as well as, with, together with, along with, in addition to, accompanied by...

Ví dụ: Mrs. Smith together with her sons is going abroad.

o  Động từ trong câu được chia theo danh từ thứ 2 trong cấu trúc: Either...or...

Neither... nor...

Not only... but also...

... or...

... nor...

Not... but...

Ví dụ: Either you or I am right.

LUYỆN TẬP

1  Math                      not easy at all.

A. is                             B. are                           C. am                           D. all are correct

2  Alida, my closest friend,                      pregnant.

A. has just got                                                 B. have just got

C. just has got                                                 D. just have got

3  Most of football players                      coming now.

A. was                         B. were                        C. is                             D. are

1  The old                      help.

A. needs                      B. need                        C. needing                   D. all are correct

2  One billion dollars                       not enough for the victims of the famine last year.

A. was                         B. were                        C. is                             D. are

3  Fifty percent of the milk                      sold since yesterday morning.

A. was                         B. were                        C. has been                  D. have been

4  Albert with his friend                      here now.

A. is                             B. are                           C. was                         D. were

5  Several sheep                        grass now.

A. is eating                  B. are eating                C. eats                         D. eat

6  “Prison Break”                      my most favourite film.

A. is                             B. are                           C. was                         D. were

7      If anyone                     , tell him I’ll be back later.

A. was calling                                                 B. called

C. calls                                                            D. call

8      Both Dan and Joey                      the exam.

A. pass                        B. passes                     C. passing                    D. are passed

9      Three forths of all the money                      already been spent for this campaign.

A. has                          B. have                        C. is                             D. are

10  Fiona as well as her mother                       there two weeks ago.

A. is                             B. are                           C. was                         D. were

11  What I am asking                      about the missing girl’s appearance.

A. are                          B. is                             C. being                       D. a and b are correct

12  The number of citizens in this town                      .

A. increase                                                      B. increases

C. is increased                                                 D. are increased

13  Either you or she                      for this book.

A. payed                     B. pay                          C. paying                     D. pays

14  Neither the directors nor the accountant                      to leave yet.

A. wants                                                          B. want

C. are wanting                                                 D. is wanting

15  Skateboarding                      my passion.

A. is                             B. are                           C. being                       D. all are correct

16  Each of the kids                      across the playground at every break time.

A. hop                                                             B. hops

C. is hopping                                                   D. had hopped

17  Homework                      an important part of learning English, Maths or every other subjects at school.

A. are                          B. is                             C. was                         D. were

 

1. A

6. C

11. A

16. D

2. A

7. A

12. A

17. A

3. D

8. B

13. C

18. A

4. B

9. A

14. B

19. B

5. A

10. C

15. B

20. B

PHÂN TÍCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  “Maths” là danh từ số ít

→ Đáp án đúng là: A - is

Dịch nghĩa: Môn toán thì không dễ chút nào.

2.  Từ just luôn đứng giữa have/ has và PII => loại C và D;

Chủ ngữ trong câu này là Alida. Còn cụm “my old friend” là một mệnh đề quan hệ rút gọn bổ nghĩa cho Alida. (Viết đầy đủ sẽ là: Alida, who is my closet friend, ...). Do đó, động từ được chia theo Alida - số ít

→ Đáp án đúng là: A - has just got

Dịch nghĩa: Alida - người bạn thân nhất của tôi, vừa mới có thai.

3.  Most of + N số nhiều = s số nhiều => V chia theo số nhiều;

Trong câu có trạng từ now (bây giờ), câu phải chia ở hiện tại.

→ Đáp án đúng là D - are

Dịch nghĩa: Bây giờ hầu hết các cầu thủ bóng đá đang đến.

4.  The old: những người già - là danh từ số nhiều

→ Đáp án B là đúng. Các lựa chọn còn lại không phù hợp vì:

Needs: đi với danh từ số ít Needing: sai cấu trúc

Lựa chọn D: tất cả đều đúng => không phù hợp

Dịch nghĩa: Những người già thì cần được giúp đỡ.

5.   One billion dollars được coi danh từ số ít (chỉ tiền tệ). Trong câu trạng từ chỉ thời gian trong quá

khứ “last year”.

→Đáp án đúng là: A – was

Dịch nghĩa: Một tỉ đô là không đủ cho các nạn nhân của nạn đói năm ngoái.

6.  “Fifty percent of the milk” là danh từ số ít. Trong câu có “since + mốc thời gian” nên ta chia thì hiện tại

hoàn thành.

Đáp án đúng là: C - has been

Dịch nghĩa: 50% sữa đã được bán ra kể từ sáng ngày hôm qua.

7.   Theo quy tắc, khi 2 danh từ được nối với nhau bằng with thì ta chia động từ theo danh từ thứ nhất

(Albert - số ít), do đó ta loại ngay đáp án B và D

Trong câu có trạng từ now nên chắc chắn không chia thì quá khứ => loại C.

→ Đáp án đúng là: A - is

Dịch nghĩa: Bây giờ Albert cùng với bạn của cậu ấy đang ở đây.

8.  Trong câu có now (bây giờ) nên động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn

=> loại C và D

Sheep là danh từ số nhiều => loại A

→ Đáp án đúng là: B

Dịch nghĩa: Bây giờ một vài con cừu đang ân cỏ.

9.  “Prison Break” là tiêu đề của một bộ phim, do đó ta chia động từ theo sau ở dạng số ít.

→ Đáp án đúng là: A - is

Dịch nghĩa: “Vượt ngục” là bộ phim ưa thích nhất của tôi.

10.  Vế if của câu điều kiện loại 1 chia ở hiện tại đơn => loại A và B Anyone là đại từ bất định, động từ theo sau nó chia ở số ít

→ Đáp án đúng là: C - calls

Dịch nghĩa: Nếu có bất cứ ai gọi, hây nói với họ là một lúc nữa tôi sẽ quay lại.

11.  Theo quy tắc: Both... and.... + V (số nhiều)

→ Đáp án đúng là: A

3 đáp án còn lại bị loại vì:

passes: động từ chia dạng số ít => không phù hợp

passing: sai cấu trúc

are passed: câu bị động => sai về nghĩa

Dịch nghĩa: cả Dan và Joey đều vượt qua kỳ thi.

12.  Trong câu có “already” nên câu này chia ở thì hiện tại hoàn thành => loại ngay c và D Money là danh từ không đếm được => động từ chia ở số ít

→ Đáp án đúng là: A - has

Dịch nghĩa: Ba phần tư số tiền đã được sử dụng cho chiến dịch này.

13.   Theo quy tắc, nếu chủ ngữ là cụm: N1 + as well as + N2 thì động từ được chia theo N1 (Fiona - số ít). Bên cạnh đó, trong câu có trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ “two weeks ago”.

→ Đáp án đúng là: C.

Dịch nghĩa: Fiona, cũng như là mẹ của cô ấy, đã ở đó cách đây 2 tuần.

14.  Chủ ngữ của câu là một mệnh đề (What I am asking) => động từ theo sau phải ở dạng số ít.

→ Đáp án đúng là: B - is

Dịch nghĩa: Cái tôi đang hỏi là về ngoại hình của cô gái bị mất tích.

15.  Lựa chọn C và D bị loại ngay vì do dạng bị động không phù hợp nghĩa trong câu này.

-  Quy tắc: The number of + N số nhiều = S ngữ số ít, do đó động từ theo sau phải ở dạng số ít.

→ Đáp án đúng là: B - increases

Dịch nghĩa: Số lượng công dân ở thành phố này tâng lên.

16.  Trong cấu trúc: Either... or... thì động từ được chia theo danh từ thứ 2. Trong trường hợp này, chủ ngữ

chia theo she - số ít

→ Đáp án đúng là: D - pays

-  Các lựa chọn còn lại không hợp vì:

Payed: sai cách viết

Pay: động từ chia ở hiện tại, số nhiều (sai cấu trúc) Paying: phân từ hiện tại (sai cấu trúc)

Dịch nghĩa: Hoặc anh hoặc cô ấy trả tiền cho cuốn sách này.

17.  Trong cấu trúc: Neither... nor... thì động từ được chia theo danh từ thứ

2 (the accountant - số ít) => loại B và C

-  Đáp án D loại vì động từ want không chia ở thì tiếp diễn.

→ Đáp án đúng là: A

Dịch nghĩa: Cả giám đốc và nhân viên kế toán đều chưa muốn đi.

18.  Chủ ngữ là động từ ở dạng V-ing => chia động từ ở dạng số ít.

→ A là đáp án đúng

Dịch nghĩa: Trượt ván là đam mê của tôi.

19.   Động từ theo sau “each + N” đều luôn ở dạng số ít. Theo ý nghĩa, câu diễn tả một thói quen hàng ngày.

→ Đáp án đúng là: B - hops

Dịch nghĩa: Mọi đứa trẻ đều nhảy qua sân chơi vào mỗi giờ giải lao.

20.  Câu diễn tả một sự việc thông thường, không có dấu hiệu thì quá khứ đơn => loại C và D. “Homework” là danh từ số ít => loại A.

→ Đáp án đúng là: B - is

Dịch nghĩa: Bài tập về nhà là một phẩn quan trọng của việc học tiếng Anh, Toán, hay bất cứ môn học

nào khác ở trường.