THI THỬ LẦN 6: CHỦ ĐỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

THI THỬ LẦN 6: CHỦ ĐỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

330 16/11/2018

- GIẢI THƯỞNG NHƯ SAU:
+ GIẢI 1: 50K
+GIẢI 2: 20k
+GIẢI 3: 10K
+GIẢI PHỤ1:  20k LÀM NHIỀU NHẤT
+GIẢI PHỤ 2: 10K LÀM NHIỀU THỨ HAI

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn