Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề -SCHOOL EDUCATION SYSTEM (tt1)

17 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : SCHOOL EDUCATION SYSTEM(tt1)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Ngân

Hoàng Ngân

HẠNG

2

Số điểm 52.94%

Thời gian làm 00:02:21

Rasuna

Rasuna

HẠNG

1

Số điểm 52.94%

Thời gian làm 00:01:45

Hoàng Ngân

Hoàng Ngân

HẠNG

3

Số điểm 35.29%

Thời gian làm 00:00:49

  • 04

    Nguyễn Huy

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan