Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề -HIGHER EDUCATION (tt1)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : HIGHER EDUCATION(tt1)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vy Nguyễn

Vy Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 35%

Thời gian làm 00:05:24

Vy Nguyễn

Vy Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 35%

Thời gian làm 00:05:24

Vy Nguyễn

Vy Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 35%

Thời gian làm 00:05:24

  • 04

    Vy Nguyễn

    Số điểm: 35%

    Thời gian làm: 00:05:24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan