Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề -HIGHER EDUCATION

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : HIGHER EDUCATION

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoa Hồng

Hoa Hồng

HẠNG

2

Số điểm 25%

Thời gian làm 00:01:08

Hoa Hồng

Hoa Hồng

HẠNG

1

Số điểm 25%

Thời gian làm 00:01:08

Hoa Hồng

Hoa Hồng

HẠNG

3

Số điểm 25%

Thời gian làm 00:01:08

  • 04

    Hoa Hồng

    Số điểm: 25%

    Thời gian làm: 00:01:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan